G-20, Al Barsha, Besides Barsha Pond Park, Dubai, United Arab Emirates